Doręczenie wezwania dla świadka

Kodeks postępowania karnego (wyciąg z przepisów)

 

Treść wezwania 

Art . 129.

§ 1. W wezwaniu należy oznaczyć organ wysyłający oraz podać, w jakiej sprawie, w jakim charakterze, miejscu i czasie ma się stawić adresat i czy jego stawiennictwo jest obowiązkowe, a także uprzedzić o skutkach niestawiennictwa.

 

Zwrotne pokwitowanie odbioru

Art . 130.

Pisma doręcza się za pokwitowaniem odbioru. Odbierający potwierdza odbiór swym czytelnym podpisem zawierającym imię i nazwisko na zwrotnym pokwitowaniu, na którym doręczający potwierdza swym podpisem sposób doręczenia.

Art . 131.

§ 1. Wezwania, zawiadomienia oraz inne pisma, od których daty doręczenia biegną terminy, doręcza się przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo pracownika organu wysyłającego, a w razie niezbędnej konieczności przez Policję.

 

Zasady doręczenia

Art . 132.

§ 1. Pismo doręcza się adresatowi osobiście.

§ 2. W razie chwilowej nieobecności adresata w jego mieszkaniu, pismo doręcza się dorosłemu domownikowi, a gdyby go nie było - administracji domu, dozorcy domu lub sołtysowi, jeżeli podejmą się oddać pismo adresatowi.

§ 3. Pismo może być także doręczone za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej. W takim wypadku dowodem doręczenia jest potwierdzenie transmisji danych.

 

Doręczenie zastępcze

Art . 133.

§ 1. Jeżeli doręczenia nie można dokonać w sposób wskazany w art. 132, pismo przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe pozostawia się w najbliższej placówce pocztowej tego operatora pocztowego, a przesłane w inny sposób w najbliższej jednostce Policji albo we właściwym urzędzie gminy.

§ 2. O pozostawieniu pisma w myśl § 1 doręczający umieszcza zawiadomienie w oddawczej skrzynce pocztowej bądź na drzwiach mieszkania adresata lub w innym widocznym miejscu ze wskazaniem, gdzie i kiedy pismo pozostawiono oraz że należy je odebrać w ciągu 7 dni; w razie bezskutecznego upływu tego terminu, należy czynność zawiadomienia powtórzyć jeden raz; tak samo należy postąpić w razie doręczenia pisma administracji domu, dozorcy domu lub sołtysowi.

§ 3. Pismo można również pozostawić osobie upoważnionej do odbioru korespondencji w miejscu stałego zatrudnienia adresata.

 

Doręczenie pośrednie

Art . 134.

§ 1. Pisma adresowane do żołnierzy oraz funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Celnej i Służby Więziennej można doręczyć adresatom za pośrednictwem ich przełożonych, przy czym wezwania przeznaczone dla żołnierzy pełniących zasadniczą służbę wojskową przesyła się do dowódcy jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni służbę, w celu doręczenia i zarządzenia stawienia się stosownie do wezwania.

§ 2. Osobom pozbawionym wolności doręcza się pismo za pośrednictwem administracji odpowiedniego zakładu.

§ 3. Pismo przeznaczone dla adresata nie będącego osobą fizyczną albo dla obrońcy lub pełnomocnika doręcza się w biurze adresata osobie tam zatrudnionej.

 

Odmowa przyjęcia pisma, pokwitowania

Art . 136.

§ 1. W razie odmowy przyjęcia pisma lub odmowy albo niemożności pokwitowania odbioru przez adresata, doręczający sporządza na zwrotnym pokwitowaniu odpowiednią wzmiankę; wówczas doręczenie uważa się za dokonane.

§ 2. Pismo nie przyjęte przez adresata zwraca się organowi wysyłającemu.

 

Wezwanie wypadkach nie cierpiących zwłoki

Art . 137.

W wypadkach nie cierpiących zwłoki można wzywać lub zawiadamiać osoby telefonicznie albo w inny sposób stosownie do okoliczności, pozostawiając w aktach odpis nadanego komunikatu z podpisem osoby nadającej.

 

Doręczenie przez przyznanie

Art . 142.

Doręczenie bez zachowania przepisów niniejszego rozdziału uważa się za dokonane, jeżeli osoba, dla której pismo było przeznaczone, oświadczy, że pismo to otrzymała.

 

Szczegółowe zasady i tryb doręczania pism sądowych

Art . 141.

Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw łączności, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb doręczania pism sądowych, mając na uwadze konieczność zapewnienia sprawnego toku postępowania, a także właściwej realizacji gwarancji procesowych jego uczestników.

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym (Dz. U. z dnia 26 czerwca 2003 r.)

 

Na podstawie art. 141 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 1. Do pisma sądowego doręczanego w postępowaniu karnym dołącza się zwrotne pokwitowanie odbioru, na którym odbierający pismo wpisuje datę i potwierdza odbiór pisma swym czytelnym podpisem zawierającym imię i nazwisko, a doręczający wpisuje datę doręczenia i potwierdza swym podpisem sposób doręczenia lub przyczynę niedoręczenia pisma.
 2. Wzór formularza pokwitowania odbioru określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 2.

 

 1. Pismo sądowe, doręczane przez pocztę, wysyłane jest jako przesyłka polecona za potwierdzeniem odbioru, zwana dalej "przesyłką".
 2. Na stronie adresowej przesyłki umieszcza się napis: "Polecona - za potwierdzeniem odbioru".
 3. Przesyłka, o której mowa w ust. 1, nie może być adresowana na skrytkę pocztową adresata ani też doręczana przez skrytkę.

 

§ 3.

 1. Przesyłkę, doręczaną przez pocztę, nadaje się w pocztowej placówce nadawczej za potwierdzeniem nadania w wykazie przesyłek poleconych.
 2. Wzór wykazu przesyłek poleconych nadanych w pocztowej placówce nadawczej określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4.

W dniu doręczenia przesyłki listonosz składa formularz pokwitowania odbioru we właściwej pocztowej placówce oddawczej, która na formularzu pokwitowania odbioru umieszcza odcisk datownika i odsyła je organowi wysyłającemu.

§ 5.

 1. Przewidziane w art. 133 § 2 Kodeksu postępowania karnego zawiadomienie dla adresata o pozostawieniu przesyłki listonosz sporządza na odrębnym formularzu.
 2. Wzór formularza zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 6.

 1. Na stronie adresowej niedoręczonej przesyłki listonosz dokonuje adnotacji "awizowano dnia", składa podpis i niezwłocznie przekazuje przesyłkę do właściwej pocztowej placówki oddawczej.
 2. Pozostawienie przesyłki w pocztowej placówce oddawczej placówka ta potwierdza przez umieszczenie na stronie adresowej przesyłki - odcisku datownika oraz podpisu przyjmującego.

§ 7.

 1. Przesyłkę, o której mowa w § 6, przechowuje się w pocztowej placówce oddawczej, wraz z pokwitowaniem odbioru, przez 7 dni.
 2. Jeżeli adresat nie zgłosi się po odbiór przesyłki w terminie określonym w ust. 1, pocztowa placówka oddawcza wysyła powtórne zawiadomienie o możliwości jej odbioru, zaś na przesyłce umieszcza odcisk datownika i dokonuje adnotacji o ponownym awizowaniu; w zawiadomieniu tym określa siedmiodniowy termin do odebrania przesyłki, licząc go od dnia umieszczenia zawiadomienia w skrzynce do doręczania korespondencji bądź na drzwiach mieszkania adresata lub w innym widocznym miejscu.
 3. Złożoną w pocztowej placówce oddawczej przesyłkę wydaje się za pokwitowaniem odbioru adresatowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu lub ustanowionemu pełnomocnikowi po umieszczeniu na stronie adresowej adnotacji "wydano dnia" i odcisku datownika. Odbierający potwierdza odbiór przesyłki na formularzu pokwitowania odbioru w sposób, o którym mowa w § 2 ust. 1. Wypełnione pokwitowanie odbioru pocztowa placówka oddawcza, po umieszczeniu na nim odcisku datownika, odsyła niezwłocznie organowi wysyłającemu.
 4. Przesyłkę niepodjętą w terminach określonych w ust. 1 i 2 pocztowa placówka oddawcza opatruje na stronie adresowej adnotacją "nie podjęto w terminie", odciskiem datownika i podpisem oraz odsyła niezwłocznie organowi wysyłającemu.

§ 8.

 1. Jeżeli przesyłka ma być doręczona osobie określonej w art. 134 § 1 Kodeksu postępowania karnego, za pośrednictwem przełożonego, do przesyłki dołącza się dwa formularze pokwitowania odbioru dla adresata oraz dla organu przełożonego adresata.
 2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w razie doręczenia przesyłki osobie pozbawionej wolności, za pośrednictwem administracji zakładu karnego lub aresztu śledczego.
 3. W wypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, organ przełożony adresata lub administracja właściwego zakładu przekazuje niezwłocznie potwierdzony egzemplarz formularza pokwitowania odbioru pocztowej placówce oddawczej. Czynności związane z uzyskaniem potwierdzenia odbioru przez adresata na drugim egzemplarzu formularza dokonywane są przez funkcjonariusza organu przełożonego adresata lub właściwego zakładu, który niezwłocznie po doręczeniu przesyłki adresatowi zwraca potwierdzony przez adresata formularz pokwitowania odbioru do pocztowej placówki oddawczej.
 4. Pocztowa placówka oddawcza po umieszczeniu na formularzu pokwitowania odbioru odcisku datownika odsyła je organowi wysyłającemu.

§ 9.

Jeżeli przesyłki, doręczanej przez pocztę, nie można doręczyć z powodów określonych w art. 136 Kodeksu postępowania karnego, listonosz umieszcza o tym adnotację na formularzu pokwitowania odbioru i niezwłocznie oddaje przesyłkę pocztowej placówce oddawczej, która po umieszczeniu na formularzu pokwitowania odbioru odcisku datownika odsyła pismo organowi wysyłającemu.

§ 10.

 1. W przypadku doręczania pisma sądowego przez pracownika organu wysyłającego lub inny uprawniony podmiot zajmujący się doręczaniem korespondencji albo przez Policję, czynności związane z uzyskaniem pokwitowania odbioru pisma przez adresata, zawiadomieniem adresata o miejscu pozostawienia pisma i terminie jego odebrania oraz zwrotem pisma organowi wysyłającemu są dokonywane odpowiednio przez pracownika organu wysyłającego albo funkcjonariusza Policji lub osobę występującą w imieniu podmiotu uprawnionego do doręczania korespondencji.
 2. Przepisy § 6-10 stosuje się odpowiednio.

§ 11.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2003 r.)