Na podstawie art. 131 § 2 i 3 kpk Prokuratura Okręgowa w Siedlcach zawiadamia pokrzywdzonych, że w sprawie PO I Ds 67.2018.S postanowieniem z dnia 15 listopada 2019 r. zostało ono umorzone w części dotyczącej przekroczenia uprawnień w okresie od dnia 7 października 2015 r. do dnia 4 kwietnia 2018 r. w Siedlcach, woj. mazowieckie, przez funkcjonariusza publicznego – Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach, w celu osiągniecia korzyści majątkowej, poprzez obciążenie dłużników kosztami i opłatami egzekucyjnymi niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w sprawach egzekucyjnych Km 75/18, 45/2018, 1/2018, 1078/2017, 638/2016, 1749/2017, 1047/2017, 1046/2017, 1056/17, 1049/2017, 1055/2017, 1045/2017, 9/2018, 204/2018, 47/2018, 33/2018, 20/2018, 14/2018, 230/2017, 52/2018, 408/15,  Km 1852/17, Km 1771/17, Km 421/2018, Km 87/2018, czym działano na szkodę interesu prywatnego dłużników i wierzycieli występujących w w/w sprawach, tj. o czyn z art. 231 § 2 kk - wobec stwierdzenia, iż czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego – art. 17 § 1 pkt 2 kpk.
W terminie zawitym 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia pokrzywdzony może złożyć wniosek o doręczenie postanowienia.
Stronom procesowym przysługuje prawo przejrzenia akt sprawy i wniesienia, na powyższe postanowienie, zażalenia do Sądu (art. 465 § 2 kpk). Sąd może utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie lub uchylić je i przekazać sprawę prokuratorowi celem wyjaśnienia wskazanych okoliczności bądź przeprowadzenia wskazanych czynności (art. 330 § 1 kpk).
Zażalenie na postanowienie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie. Termin do wniesienia zażalenia wynosi 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia lub doręczenia odpisu postanowienia i jest zawity. Zażalenie wniesione po upływie tego terminu jest bezskuteczne (art. 122 § 1 i 2 kpk, art. 460 kpk).