Prokurator Okręgowy w Siedlcach

Prokurator Okręgowy w Siedlcach skierował do Sądu Okręgowego w Siedlcach akt oskarżenia przeciwko Sławomirowi I. i Damianowi I., którym zarzucono między innymi dokonanie licznych wyłudzeń mienia w związku z prowadzoną działalnością    w postaci spółki z o. o. Grupa Producencka ,,Nasze Zboża” z siedzibą  w miejscowości Borki Kosy. 
Wyżej wymienieni zostali oskarżeni o to, że w okresie od 25 kwietnia 2013 r. do kwietnia 2016 r. w miejscowości Borki Kosy, wspólnie i w porozumieniu, działając     w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, mając świadomość sytuacji finansowej spółki Grupy Producenckiej Nasze Zboża i związany z nią brak środków na regulowanie zaciąganych zobowiązań, dokonywali zakupów różnego rodzaju towarów oraz usług, wprowadzając licznych kontrahentów w błąd co do zamiaru i finansowych możliwości uregulowania zaciąganych zobowiązań i doprowadzając ponad 40 pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 1 897 886,91 zł.
Działająca od 2012 r. spółka zajmowała się głównie obrotem zbożami. Nabywała też od różnych dostawców środki chemiczne do produkcji i ochrony zboża.
Sławomir I. – prokurent oraz jego syn Damian I., pełniący w spółce funkcję prezesa zarządu, którzy faktycznie zajmowali się sprawami Grupy Producenckiej ,,Nasze Zboża”,  nabywali od licznych wytwórców - rzepak, kukurydzę, owies, żyto  i inne zboża,  a nadto kupowali  od różnych podmiotów środki służące ochronie roślin, nawozy sztuczne i inne mienie niezwiązane bezpośrednio z obrotem zbożami (np. cement, gaz LPG, wyroby hutnicze, beton, sprzęt kontrolno – pomiarowy), nie płacąc za nabyte mienie i wykonane usługi.
Z ustaleń śledztwa wynika, że Sławomir I. i Damian I. dokonywali zakupu różnego rodzaju towarów oraz usług, mając świadomość, że zapłata za nabyte mienie i usługi nie zostanie uiszczona.
Spółka nie posiadała bowiem środków na regulowanie zaciąganych zobowiązań.
Sławomira I. oskarżono także o uszczuplenie podatku VAT w kwocie ok. 170 000 zł., poprzez – między innymi - złożenie w organie podatkowym  nierzetelnych faktur VAT wystawionych na rzecz Grupy Producenckiej Nasze Zboża sp. z o.o., dokumentujących usługi, które faktycznie nie zostały wykonane.
Ponadto Damian I. został oskarżony o nieskładanie w wymaganych terminach w latach 2015, 2016 i 2017, sprawozdań finansowych z działalności spółki, co stanowi przestępstwo z art. 79 pkt 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz o popełnienie występku niezgłoszenia stosownego wniosku o upadłość spółki, której był prezesem, pomimo powstania warunków uzasadniających jej upadłość w postaci niewypłacalności, tj. o czyn z art. 586 kodeksu spółek handlowych.