Prokurator Rejonowy w Garwolinie, działając na podstawie art. 334 § 5 k.p.k., zawiadamia pokrzywdzonych, że w dniu 29 czerwca 2015 roku został do Sądu Rejonowego w Garwolinie II Wydział Karny skierowany akt oskarżenia przeciwko Dariuszowi R. oskarżonemu o to, że w okresie od dnia 13 czerwca 2014 roku do dnia 11 sierpnia 2014 roku w Sulbinach gm. Garwolin woj. mazowieckiego doprowadził szereg osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w związku z transakcjami kupna-sprzedaży wyrobów perfumeryjnych marki „AVON” prowadzonymi  za  pośrednictwem  portalu  internetowego   Allegro, to jest o czyny z art. 286 § 1 k.k.  Jednocześnie informuję, że  pokrzywdzeni  w  niniejszej  sprawie  do  czasu  otwarcia przewodu  sądowego   na  rozprawie   mogą  złożyć   oświadczenie  o woli  działania w charakterze oskarżyciela posiłkowego ( art. 54 § 1 k.p.k. )  jak również wytoczyć przeciwko oskarżonemu powództwo cywilne w celu dochodzenia w postępowaniu karnym roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z popełnienia przestępstwa ( art. 62 k.p.k. ). Nadto pokrzywdzony do czasu zamknięcia przewodu sądowego na rozprawie głównej może złożyć wniosek o orzeczenie przez sąd wobec oskarżonego obowiązku naprawienia szkody w całości albo w części ( art. 49a k.p.k. ).