Prokurator Rejonowy w Siedlcach, stosownie do treści art. 335 § 1 kpk, skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionej z oskarżonym Jarosławem Adamem S. za przestępstwo polegające na tym, że w okresie od listopada 2013 roku do 4 grudnia 2014 roku oraz od 5 kwietnia 2015 roku do września 2015 roku w miejscowości N. O. woj. mazowieckie uporczywie uchylał się od wykonywania ciążącego na nim z mocy ustawy i wyroku Sądu Rejonowego w Siedlcach III Wydział Rodzinny i Nieletnich (…)  obowiązku opieki poprzez niełożenie na utrzymanie swojego syna Bartosza S. kwoty 500 złotych miesięcznie, przez co naraził go na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, tj. o czyn z  art. 209 § 1 kk.

 

Czyn opisany w art. 209 § 1 kk zagrożony jest grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.