Prokurator Rejonowy w Siedlcach, stosownie do treści art. 335 § 1 kpk, skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionej z oskarżonym Emilem Sz. za przestępstwo polegające na tym, że w okresie od stycznia 2015 roku do września 2015 roku w Siedlcach w województwie  mazowieckim, uporczywie uchylał się od wykonywania ciążącego na nim z mocy ustawy obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie swojego syna Maksymiliana Sz., wysokość którego to obowiązku została ustalona na mocy ugody zawartej przed Sądem Rejonowym w Siedlcach w sprawie sygn. akt (…) w dniu (…) na kwotę po 500 zł miesięcznie, czym naraził go na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, tj. o czyn z  art. 209 § 1 kk.

Czyn opisany w art. 209 § 1 kk zagrożony jest grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.