Prokurator Rejonowy w Siedlcach, stosownie do treści art. 335 § 1 kpk, skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionej z oskarżoną Anną J. kary za przestępstwo polegające na tym, że w okresie od 5 marca 2015 r. do 25 sierpnia 2015 r. w Siedlcach, woj. mazowieckiego, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru udaremniła czynności kontrolne w zakresie inspekcji pracy uprawnionemu inspektorowi Państwowej Inspekcji Pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie Oddział w Siedlcach poprzez uchylanie się od przedłożenia w siedzibie PIP w Siedlcach wymaganej dokumentacji związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą (…) Sp. z o.o. w Siedlcach, (…), tj. o przestępstwo z art. 225 § 2 kk w zw. z art. 12 kk.

Czyn opisany w art. 225 § 2 kk zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat 3.