Prokurator Rejonowy w Siedlcach, stosownie do treści art. 335 § 1 kpk, skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionej z oskarżonym Mariuszem F. kary za przestępstwo polegające na tym, że  w okresie od marca 2013 roku do czerwca 2015 roku w G., woj. mazowieckiego uporczywie uchylał się od ciążącego na nim z mocy ustawy obowiązku opieki poprzez niełożenie na utrzymanie dzieci Klaudii F., Macieja F. i Michała F., którego to obowiązku wysokość została ustalona wyrokiem Sądu Okręgowego w Siedlcach sygn. akt (…) z dnia (…) roku, przez co naraził je na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, tj. o czyn z art. 209 § 1 kk.

Czyn opisany w art. 209 § 1 kk zagrożony jest grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.