Prokurator Rejonowy w Siedlcach, stosownie do treści art. 335 § 1 kpk, skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionej z oskarżonym Łukaszem Z. kary za przestępstwo polegające na tym, że w dniu 8 lutego 2016 r. w miejscowości S., gm. Kotuń używając wobec Zofii W. gazu doprowadził ją do stanu bezbronności, a następnie zabrał w celu przywłaszczenia kasetkę z pieniędzmi w kwocie 114,85 zł  na szkodę Agnieszki D., przy czym zarzuconego mu czynu dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu jednego roku i dziewięciu miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej w dniu 14 lutego 2013 r. przez Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim w sprawie, sygn. akt (…), za przestępstwa z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 2 kk oraz art. 245 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, tj. o czyn z art. 280 § 1 kk w zw. z art. 64 § 2 kk.                                                                                                 

Czyn opisany w art. 280 § 1 kk zagrożony jest karą pozbawienia wolności od lat 2 do 12, przy czym zgodnie z art. 64 § 2 kk jeżeli sprawca uprzednio skazany w warunkach określonych w § 1, który odbył łącznie co najmniej rok kary pozbawienia wolności i w ciągu 5 lat po odbyciu w całości lub części ostatniej kary popełnia ponownie umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu, przestępstwo zgwałcenia, rozboju, kradzieży z włamaniem lub inne przestępstwo przeciwko mieniu popełnione z użyciem przemocy lub groźbą jej użycia, sąd wymierza karę pozbawienia wolności przewidzianą za przypisane przestępstwo w wysokości powyżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia, a może ją wymierzyć do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.