Prokurator Rejonowy w Siedlcach skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach wniosek o warunkowe umorzenie postępowania wobec Agnieszki B. za przestępstwo polegające na tym, że w dniu 18 listopada 2015 roku w Siedlcach woj. mazowieckiego, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej usiłowała doprowadzić Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci wypłaconego stypendium socjalnego w wysokości po 450 złotych miesięcznie w ten sposób, że w celu użycia za autentyczne użyła podrobionego dokumentu w postaci Zaświadczenia (…) datowanego na dzień 5 listopada 2015 roku wystawionego przez Wójta Gminy P. stanowiącego załącznik do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zawierającego nierzetelne dane dotyczące wielkości gospodarstwa rolnego posiadanego przez jej rodziców – (…) ha, w tym (…) ha przeliczeniowych, podczas gdy w/wymienione gospodarstwo miało powierzchnię (…) stanowiących (…) ha przeliczeniowych, które to dane warunkowały otrzymanie stypendium, czym wprowadziła w błąd pracownika uczelni, lecz zamierzonego celu nie osiągnęła z uwagi na weryfikację dokumentów przez pracownika uczelni, przy czym czyn ten stanowi wypadek mniejszej wagi, tj. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 3 kk w zw. z art. 286 §1 kk w zb. z art. 270 § 2a kk w zw. z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.