Prokuratura Okręgowa w Siedlcach nadzoruje śledztwo w sprawie licznych wyłudzeń mienia popełnionych w związku z działalnością spółki z o. o. Grupa Producencka ,,Nasze Zboża” z siedzibą  w miejscowości Borki Kosy. 
Działająca od 2012 r. spółka zajmowała się głównie obrotem zbożami. Nabywała też od różnych dostawców środki chemiczne do produkcji i ochrony zboża.
Śledztwo wszczęto po analizie złożonego w 2016 r. zawiadomienia dwojga pokrzywdzonych,  od których spółka zakupiła rzepak o wartości ponad 39 000 zł. i nie uiściła zapłaty za to mienie.
W toku prowadzonego śledztwa ustalono, że skala wyłudzeń mienia dokonanych w związku  z oszukańczą działalnością spółki w okresie od 2013 r. do 31 marca 2016 r., sięga kwoty 1 897 886,91 zł, co stanowi mienie znacznej wartości.
Obecnie status pokrzywdzonych działalnością spółki posiada ponad 40 osób.
Sławomir I. – prokurent oraz jego syn Damian I., pełniący w spółce funkcję prezesa zarządu, którzy faktycznie zajmowali się sprawami Grupy Producenckiej ,,Nasze Zboża”,  nabywali od licznych wytwórców - rzepak, kukurydzę, owies, żyto  i inne zboża,  a nadto kupowali  od różnych podmiotów środki służące ochronie roślin, nawozy sztuczne i inne mienie niezwiązane bezpośrednio z obrotem zbożami (np. cement, gaz LPG, wyroby hutnicze, beton, sprzęt kontrolno – pomiarowy), nie płacąc za nabyte mienie i wykonane usługi.
Z ustaleń śledztwa wynika, że Sławomir I. i Damian I. dokonywali zakupu różnego rodzaju towarów oraz usług, mając świadomość, że zapłata za nabyte mienie i usługi nie zostanie uiszczona.
Spółka nie posiadała bowiem środków na regulowanie zaciąganych zobowiązań.
W dniu 14 czerwca 2018 r. prokurator wydał postanowienia o przedstawieniu Sławomirowi I. i Damianowi I. zarzutów popełnienia opisanych wyżej oszustw na szkodę licznych podmiotów.
Obu podejrzanym zarzucono także uszczuplenie podatku VAT w kwocie nie mniejszej niż 41 975,18 zł., poprzez złożenie w organie podatkowym  nierzetelnych faktur VAT wystawionych na rzecz Grupy Producenckiej Nasze Zboża sp. z o.o., dokumentujących usługi, które faktycznie nie zostały wykonane.
Zarzuty dotyczą także uszczuplenia podatku VAT w kwocie 99 509,18 zł. poprzez niedokonanie obowiązkowej korekty w zakresie odliczonej kwoty podatku VAT.
Kwota odliczenia, które należało skorygować, wynikała  z  poszczególnych faktur VAT potwierdzających nabycie przez spółkę różnego rodzaju towarów i usług, za które jednak spółka  nie uregulowała należności wobec wierzycieli w okresie 150 dni od ustalonych terminów płatności.
Kolejne nieprawidłowości w działaniach spółki dotyczą zaniechania składania przez Damiana I. w wymaganym terminach w latach 2015, 2016 i 2017, sprawozdań finansowych z działalności spółki, co stanowi przestępstwo z art. 79 pkt 4 Ustawy  z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
W dniu 23 lipca 2018 r. prokurator wykonał czynności procesowe z udziałem Sławomira I. i Damiana I., między innymi przesłuchując ich w charakterze podejrzanych.
Wobec wyżej wymienionych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, poręczeń majątkowych  w wysokości po 30 000 zł. oraz zakazów prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie skupu zboża i innych płodów rolnych.