Prokuratura Okręgowa w Siedlcach skierowała pod koniec grudnia 2020 r. do Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim akt oskarżenia przeciwko - między innymi - Krzysztofowi M. pełniącemu w dacie popełnienia czynów funkcję Wójta Gminy Ceranów, oskarżając go o przestępstwa przekroczenia uprawnień i niedopełniania obowiązków, w związku z realizacją inwestycji gminnych.
Aktem oskarżenia objęto też ośmiu pracowników gminy.

W toku śledztwa nadzorowanego przez tutejszą prokuraturę przy udziale funkcjonariuszy z Wydziału dw. z Korupcją KWP zs. w Radomiu, ustalono, że Krzysztof M. w 2018 r. w związku z realizacją w Ceranowie inwestycji o wartości zamówienia 48 095 zł., zlecił jej wykonanie wbrew obowiązującym w tym zakresie regulacjom (sporządzenie wniosku o udzielenie zamówienia publicznego oraz skierowanie zapytania ofertowego do co najmniej trzech wykonawców), ustalonej osobie, bez sporządzenia kosztorysu inwestycji, który to dokument został na jego polecenie sporządzony już po faktycznym wykonaniu i bez podpisania umowy na wykonanie inwestycji z wykonawcą, która to umowa została sporządzona już po wykonaniu zlecenia.
Podobnie w przypadku innej inwestycji dotyczącej przebudowy drogi gminnej, o początkowej wartości zamówienia w wysokości 123887,68 zł., oskarżony wbrew obowiązującym w gminie regulacjom dotyczącym zamówień publicznych, zlecił wykonanie tej inwestycji konkretnej osobie, zaś kosztorys inwestycji został sporządzony dopiero po jej zakończeniu.
W podobny sposób oskarżony przekroczył swoje uprawnienia i nie dopełnił obowiązków w zakresie realizacji kolejnej gminnej inwestycji w m. Ceranów o wartości zamówienia 69562,09.
Krzysztof M. został też oskarżony o  to,  że w okresie od sierpnia 2018 r. do marca 2019 r., polecił podległym pracownikom sporządzenie niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy protokołów z oszacowania szkód wyrządzonych przez niekorzystne warunki atmosferyczne w uprawach rolnych należących do niego samego i trzech innych osób, w sytuacji gdy rzeczywiste oszacowanie tych szkód było niemożliwe z powodu wcześniejszego zebrania płodów rolnych z pól uprawnych, które to protokoły zostały następnie załączone do wniosków o wypłatę odszkodowań z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,  co doprowadziło do wypłacenia nienależnych odszkodowań w łącznej kwocie 14502,50 zł.
W związku z tym zdarzeniem o przestępstwo poświadczenia nieprawdy w protokołach, oskarżonych zostało też osiem osób, będących w dacie czynu członkami Komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Ceranów.
Wszyscy oskarżeni przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i złożyli wnioski o skazanie bez przeprowadzania rozprawy.