Informacja publiczna
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz. U. z dnia 8 października 2001 r. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.)
— wyciąg z przepisów:

  • Art. 1. 1. Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie.
  • Art. 2. 1. Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej, zwane dalej „prawem do informacji publicznej”.
  • Art. 2. 2. Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.
  • Art. 10. 1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
  • Art. 10. 2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Zarządzenie nr 5/10 Prokuratora Generalnego z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury — wyciąg z przepisów:

  • § 58 ust.1 pkt. 2 W powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury dla rejestracji określonych kategorii spraw prowadzi się następujące repertoria i rejestry:
    • „IP” — dla spraw o udostępnienie informacji publicznej
    • „IP/O” — dla środków odwoławczych w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

Zgodnie z § 59 w/w zarządzenia w prokuraturach apelacyjnych prowadzi się oba w/w rejestry.


Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można przesłać za pośrednictwem:

Lista plików