Informacje dla osób niepełnosprawnych

Osoba niepełnosprawna pod numerem telefonu 25 632 24 85 uzyska niezbędne informacje o sposobie kontaktu z prokuratorem bądź urzędnikiem prokuratury.

Czynności procesowe z osobą niepełnosprawną fizycznie wykonywane są w pomieszczeniach Prokuratury Rejonowej w Siedlcach przy ul. Brzeskiej 16.

Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana jest na poziomie 1 (dojazd windą).

 

W związku z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209, poz. 1243, z późn. zm.), w Prokuraturze zapewnia się osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwanymi dalej „osobami uprawnionymi”, korzystanie z następujących uprawnień:
 
1. Z pomocy osoby przybranej w kontaktach z Urzędem.
 
Osobą przybraną może zostać osoba, która ukończyła 16 lat, została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w Prokuraturze.
Prawo do korzystania z pomocy osoby przybranej może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1167).
Pracownicy prokuratury nie mogą wymagać od osoby przybranej przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) lub sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).
Przetwarzanie informacji i danych w czasie korzystania przez osobę uprawnioną z pomocy osoby przybranej odbywa się w celu zapewnienia jej komunikowania się z pracownikami Prokuratury.
 
2. Z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika.
 
Prokuratura zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN.
Świadczenie usług tłumacza jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046).
Osoba uprawniona zobowiązana jest zgłosić w Prokuraturze chęć skorzystania ze świadczenia, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie może być dokonane w dowolnej formie, w sposób dostępny dla osób uprawnionych.
Dla ułatwienia dokonywania zgłoszeń przez osoby uprawnione, przygotowany został w Prokuraturze  wzór zgłoszenia .
W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, Prokuratura zawiadamia o tym osobę uprawnioną wraz z uzasadnieniem, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji uprawnień określonych w ustawie o języku migowym i innych środkach komunikowania się.
Osoba uprawniona ma również możliwość korzystania z usług własnego tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika, z którym przyjdzie do Urzędu. Jednakże, Urząd nie ponosi wtedy kosztów związanych z usługą świadczoną przez ww. tłumacza. Koszty te ponosi osoba uprawniona, która może ubiegać się (w powiatowym centrum pomocy rodzinie) o dofinansowanie tego rodzaju usług, ze środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Korzystanie przez osobę uprawnioną z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika nie wyklucza możliwości korzystania z innych uprawnień.
Rejestr tłumaczy PJM, SJM i SKOGN świadczących usługi na obszarze województwa mazowieckiego prowadzi Wojewoda Mazowiecki.

Lista plików